Odjel za arheologiju

Obavijesti

Obavijest o upisima u 1. god. preddiplomskog studija arheologije (na temelju rezultata državne mature)

Upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija arheologije  na Sveučilištu u Zadru koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se

            od 22. do 28. srpnja 2015. god. (na temelju konačnih rang-lista) radnim danom od 9  do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvu Odjela za arheologiju (Obala kralja Petra      Krešimira IV/2).

Dokumentacija za upis:

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te popuniti matični i prijavni list i priložiti izvorne dokumente:

a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,

b) rodni list (hrvatski državljani),

c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013. ili 2014. i 2015. završili gimnaziju),

d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili gimnaziju),

e) svjedodžbu o završnom ispitu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. ili 2015. završili strukovne škole),

f) svjedodžbu o završnom ispitu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu polagali državnu maturu),

g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,

i) dvije fotografije (4x6 cm),

j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),

k) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar studija te za izradu studentske iskaznice (x-ica) u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn).

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.

TROŠAK INDEKSA u iznosu 120,00 kn uplaćuje se na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru:

  • HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "trošak indeksa",model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11913- OIB pristupnika

TROŠKOVI UPISA, OSIGURANJA I IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE (X-ICE) u iznosu 150,00 kn (bez izrade xice100,00 kn) uplaćuju se na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru:

  • HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi upisa/izrada iksice", model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11906-OIB pristupnika

PRISTUPNICI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU - uplaćuju školarinu za zimski semestar akad. god. 2015./2016. u iznosu od 2.750,00 kuna uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu (2.750,00 kuna) najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2015./2016.

  • HR5323300031100163243
  • svrha doznake:  Školarina za redoviti studij Arheologije
  • model: HR00
  • poziv na broj: 10100-OIB pristupnika

Theme picker