Odjel za arheologiju

Obavijesti

Prijava teme i mentora završnog/diplomskog rada

OBAVIJEST STUDENTIMA 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG I 2. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA ARHEOLOGIJE

Na temelju Pravilnika o završnom radu na sveučilišnom preddiplomskom studiju arheologije i Pravilnika o diplomskom radu na sveučilišnom diplomskom studiju arheologije Odjela za arheologiju, student je dužan predložiti temu završnog/diplomskog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (do 22. siječnja 2021. godine).

 

Prijava teme, mentora i povjerenstva za obranu podnosi se na posebno propisanom obrascu koji u cijelosti mora biti ispunjen te potpisan od strane mentora (dakle, student sa obrascem najprije odlazi kod mentora, a potom sa ispunjenim obrascem dolazi u Tajništvo Odjela).

Theme picker