Odjel za arheologiju

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić


E-mail: auglesic@unizd.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=152591 

Prof. dr. sc. dr. h. c. ANTE UGLEŠIĆ rođen je 18. ožujka 1964. u Velom Ratu (Dugi otok). Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Solinama, a srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Zadru. Godine 1983. upisao je studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru i završio ga 1987. U prosincu 1987. zaposlio se kao asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Zadru. Iste godine upisao je poslijediplomski studij "Kulturna povijest istočne jadranske obale" na Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, i magistrirao 1989. U prosincu 1989. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta i dobio stalno zaposlenje. Tijekom godine 1995. bio je na studijskom boravku na Odsjeku Njemačkog arheološkog instituta u Rimu. Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio je disertaciju pod naslovom „Nazočnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne građe“.

25. rujna 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 19. prosinca 2002. u izvanrednog profesora. U studenom 2006. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, 11. prosinca 2006. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – prvi izbor, a 19. ožujka 2012. u zvanje redovitog profesora – trajno zvanje. Na studiju Arheologije Sveučilišta u Zadru predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju više kolegija iz srednjovjekovne arheologije. Od god. 2000. također predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina). U okviru CEEPUS programa bio je gostujući nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), a bio je angažiran i na doktorskom studiju Fakulteta za humanističke studije Univerze na primorskem (Kopar, Slovenija). Gostujući je profesor na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te na Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojstvu mentora sudjeluje također u radu Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je i na Visokoj teološkoj školi u Zadru.

Kao suradnik ili voditelj sudjelovao je na sustavnim istraživanjima desetak arheoloških lokaliteta, uglavnom na prostoru sjeverne Dalmacije. Bio je voditelj dva znanstvena projekta: Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu (2002.-2007.) i Srednjovjekovno arheološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća (2007.-2014.), u okviru kojeg je vršio sustavna istraživanja lokaliteta Glavčine u selu Podvršje kod Ražanca, jednog od najznačajnijih dosad otkrivenih ranokršćanskih lokaliteta na području Hrvatske, te od 2006. lokaliteta Pakoštane – Crkvina na kojem su također polučeni izuzetno važni rezultati za nacionalnu arheološku znanost. Aktivno je kao suradnik sudjelovao u realizaciji još pet znanstvenih projekata: Proces razvoja materijalne i duhovne kulture od prahistorije do antike i srednjeg vijeka u SR Hrvatskoj (1987.-2001.); Nin – istraživanje povijesnog razvoja (1987.-1989.); Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7.-12. st. (1991.-2007.); Stvaranje bioarheološke baze podataka za Hrvatsku (2002.-2007.) i Stvaranje arheološke, bioarheološke i paleontološke baze podataka za Hrvatsku (2002.-2007.). Kao suradnik sudjelovao je i na projektima Centra izvrsnosti Slovačke akademija znanosti.

Opredijelio se za rad na užem razdoblju seobe naroda i prijelazu iz rimskog doba u srednji vijek, i iz te problematike diplomirao, magistrirao, doktorirao i napisao najveći broj znanstvenih radova, tri poglavlja u knjizi i dvije knjige. Također se bavi pitanjima nacionalne (starohrvatske) arheologije i iz te je tematike objavio više znanstvenih radova.

U tri mandata obavljao je dužnost prodekana Filozofskog fakulteta u Zadru (od 1996. do 2003.). Aktivno je sudjelovao u ponovnom osnivanju Sveučilišta u Zadru (2002.), a od veljače 2003. do rujna 2007. bio je prorektor toga sveučilišta. Od 1. listopada 2007. obnaša dužnost rektora Sveučilišta u Zadru. U akad. god. 2011./2012. predsjedavao je Rektorskim zborom visokih učilišta Republike Hrvatske. U veljači 2013. izabran je za dopisnog člana Međunarodne inženjerske akademije (International Academy of Engineering – Central European Branch). U studenom 2014. dodijeljena mu je titula počasnog doktora znanosti.