Odjel za arheologiju

Preddiplomski studij - Silabi

I. SEMESTAR

Uvod u akademsku pismenost

Uvod u terenska istraživanja

Uvod u prapovijesnu arheologiju

Paleolitik i mezolitik

Egejske civilizacije brončanog doba

Terenske vježbe

Uvod u podvodnu arheologiju

Uvod u numizmatiku

 

II. SEMESTAR

Uvod u metodologiju obrade arheološke građe

Neolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe

Uvod u antičku arheologiju

Arheologija antičke Grčke

Institucije rimskog svijeta

Terenske vježbe

Grci u antičkom Iliriku

Hrvatsko Podunavlje u antičkom razdoblju

Antička baština na tlu Hrvatske

 

III. SEMESTAR

Uvod u srednjovjekovnu arheologiju

Eneolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe

Brončano doba Europe

Rimska vojska u Iliriku

Antički brodolomi i plovidbene rute na istočnoj obali Jadrana

Tečaj crtanja

Terenske vježbe

Etrušćanska civilizacija

Postanak i razvoj kršćanstva - odabrana poglavlja

 

IV. SEMESTAR

Željezno doba Europe

Latinski jezik I

Arheologija rimske Italije

Arheologija seobe naroda

Tečaj geodezije

Terenske vježbe

Romanizacija antičkog Ilirika

Očuvanje i zaštita spomenika kulture

Muzeologija

 

V. SEMESTAR

Nacionalna arheologija ranog srednjeg vijeka

Starokršćanska arheologija

Latinski jezik II

Osnove terenskog istraživanja

Artes minores

Ikongrafija grčko-rimskog panteona

Osnove arheologije novog vijeka

 

VI. SEMESTAR

Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika

Osnove terenskog istraživanja II

Prvostupnička radnja

Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija JI i srednje Europe

Srednjovjekovna i ranonovovjekovna numizmatika

Tehnike podvodnih arheoloških istraživanja i meodologija rada

Uvod u eksperimentalnu arheologiju