Odjel za arheologiju

Diplomski studij - Silabi

  I. SEMESTAR

Metodologija arheoloških istraživanja I

Prapovijesne tehnologije I: predmeti od cijepanog i glačanog kamena

Neolitik i eneolitik istočnog Jadrana

Brončano doba na Jadranu

Željezno doba na Jadranu

Klasična arheologija istočnog Jadrana I

Grčko-helenistička keramika na istočnom Jadranu

Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije

Osnove latinske epigrafike

Starokršćanska arheologija na istočnoj obali Jadrana

Bizant na istočnom Jadranu

Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja

Srednjovjekovna keramika

 

II. semestar

Metodologija arheoloških istraživanja II

Umjetnost i simbolika paleolitika i mezolitika

Kultovi i vjerovanja u neolitiku

Društveni i religijski simboli jadranskog svijeta u brončanom dobu

Nošnja u željezno doba na istočnom Jadranu

Klasična arheologija istočnog Jadrana II

Amfore i pomorska trgovina u Sredozemlju

Antička religija na jadransko-podunavskom prostoru

Antička natpisna građa na istočnoj obali Jadrana

Starokršćanska arheologija - odabrana poglavlja

Groblja i naselja ranog srednjeg vijeka

Arhitektura i skulptura ranog srednjeg vijeka

Nacionalna arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka

 

III. semestar

Geografski informacijski sustavi (GIS) u arheologiji

Prapovijesne tehnologije II: predmeti od kosti, keramike, metala, jantara i stakla 

Rimski carski kult

Keramika u rimskoj Dalmaciji

Antička numizmatika

Lučke instalacije i priobalne konstrukcije

Brodovi i plovidba u Sredozemlju kroz povijesna razdoblja

Arheologija novog vijeka

Pokretni arheološki nalazi 13.- 17. st.

 

IV. semestar

Arheologija broda

Bioarheologija (arheozoologija i arheobotanika)

Arheološka antropologija

Teorijska arheologija

  Arheometrija