Odjel za arheologiju

Jure Šućur, poslijedoktorand


E-mail: jsucur@gmail.com 

Konzultacije: Ponedjeljak, 14-15 h.

Detaljan popis terenskog iskustva: Google Maps

Popis radova: CROSBI 


Nastava:

Preddiplomski studij:
Uvod u akademsku pismenost - modul
Uvod u srednjovjekovnu arheologiju - seminari
Arheologija seobe naroda - seminari

Tečaj iz geodezije - modul
Nacionalna arheologija - seminari
Opća slavenska arheologija - seminari
Osnove arheologije novog vijeka - predavanja i seminari
 
Diplomski studij:
Arhitektura i skulptura ranog srednjeg vijeka - seminari
Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka - seminari
Arheologija novog vijeka - seminari
Groblja i naselja ranog srednjeg vijeka - seminari

 
 
 

Bibliografija

Doktorski rad

ŠUĆUR, J., 2015. – Jure Šućur, Ukapanje u prapovijesnim tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve. Doktorska disertacija, Odjel za arheologiju, Zadar.

Recenzirani  radovi u zbornicima inozemnih i međunarodnih znanstvenih skupova  (izvorni znanstveni rad)

ČULJAK, N., ŠUĆUR, J., 2011. – Nina Čuljak, Jure Šućur, Novac hrvatsko-ugarskih kraljeva iz zbirke Muzeja samostana sv. Ante na Humcu (Hercegovina), INCC 2010 – Zbornik radova 6. međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Zadar, 26.-29. rujna 2010., Rijeka, 29-40.

ŠUĆUR, J., MALJKOVIĆ, B., 2017. – Jure Šućur, Blanša Maljković, Numizmatički nalazi iz tumula s prostora Pline, INCC 2016 – Zbornik radova 8. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 7. listopada 2016., Rijeka, 97-106.

GUSAR, K., ŠUĆUR, J., [] – Karla Gusar, Jure Šućur, Numismatic Finds from Pakoštane – Crkvina, Croatia, XV International Numismatic Congress, Taormina, 21st-25th September 2015 [u tisku].

Radovi u domaćim časopisima s domaćom recenzijom (prethodno priopćenje, A2 časopis)

BARAKA, J., ŠUĆUR, J., 2010. – Josipa Baraka, Jure Šućur, Numizmatički nalazi s arheološkog lokaliteta Pakoštane – Crkvina,  Archaeologica Adriatica 4/2010, Zadar, 357-368.

Stručni radovi (ostali radovi u drugim časopisima)

ŠUĆUR, J., 2008. – Jure Šućur, Torine – prapovijesni tumuli, Hrvatski arheološki godišnjak 4/2007, Zagreb, 530-532.

MILOŠEVIĆ, A., ŠUĆUR, J. 2009. – Ante Milošević, Jure Šućur, Mišja Draga – prapovijesne gomile, Hrvatski arheološki godišnjak 5/2008, Zagreb, 699-701.

MUCIĆ, K., ŠUĆUR, J., 2009. – Konstanta Mucić, Jure Šućur, Majići – vrtača, Hrvatski arheološki godišnjak 5/2008, Zagreb, 560-561.

ŠUĆUR, J., MUCIĆ, K., 2009. – Jure Šućur, Konstanta Mucić, Matkovići (Gomila, Dvije pećine, bunar Bristovača, Gradina – kota 316), Hrvatski arheološki godišnjak 5/2008, Zagreb, 561-563.

ŠUĆUR, J., MUCIĆ, K., 2009. – Jure Šućur, Konstanta Mucić, Radović – prapovijesni tumul, Hrvatski arheološki godišnjak 5/2008, Zagreb, 574-576.

BARAKA, J., ŠUĆUR, J., 2010. – Josipa Baraka, Jure Šućur, Pakoštane – Crkvina, Hrvatski arheološki godišnjak 6/2009, Zagreb, 518-519.

ŠUĆUR, J., MATKOVIĆ, I., 2011. – Jure Šućur, Ivan Matković, Projekt Heritech, Hrvatski arheološki godišnjak 7/2010, Zagreb, 792-793.

UGLEŠIĆ, A., ŠUĆUR, J., [2014.] – Ante Uglešić, Jure Šućur, Pakoštane – Crkvina, Hrvatski arheološki godišnjak 10/2013, Zagreb, [u tisku].

UGLEŠIĆ, A., ŠUĆUR, J., [2016.] – Ante Uglešić, Jure Šućur, Podvršje – Glavčine, Hrvatski arheološki godišnjak 12/2015, Zagreb, [u tisku].

UGLEŠIĆ, A. et al. [2016.] – Ante Uglešić, Jure Šućur, Karla Gusar, Pakoštane – Crkvina, Hrvatski arheološki godišnjak 12/2015, Zagreb, [u tisku].

GUSAR, K., ŠUĆUR, J., [2017.] – Karla Gusar, Jure Šućur, Vrana – Ograda kraj Gradine, Hrvatski arheološki godišnjak 13/2016, Zagreb, [u tisku].

ŠUĆUR, J., [2017.] – Jure Šućur, Privlaka – Soline, Hrvatski arheološki godišnjak 13/2016, Zagreb, [u tisku].

UGLEŠIĆ, A. et al. [2017.] – Ante Uglešić, Jure Šućur, Karla Gusar, Pakoštane – Crkvina, Hrvatski arheološki godišnjak 13/2016, Zagreb, [u tisku].

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima (posteri)

BEDIĆ, Ž. et al., 2016. – Željka Bedić, Vlasta Vyroubal, Karla Gusar, Jure Šućur, Ante Uglešić, Anita Adamić, Mario Šlaus, Two skulls with evidence of trepanning from Late Medieval and Modern Age sites in North Dalmatia, Croatia. Book of abstracts of the European Anthropological Association: European Anthropology in a Changing World, Zagreb, Hrvatska, 2016.

LONČAR, N. et al., 2016. – Nina Lončar, Jure Šućur, Fran Domazetović, Archaeological sites as an indicator of environmental changes - examples from Northern Dalmatia. 24th International Karstological School "Classical Karst", Paleokarst, Postojna, Slovenija, 2016.

Prikazi (ostali radovi u drugim časopisima)

ŠUĆUR, J., 2012. – Jure Šućur, Dva sveska arheološkoga časopisa. Archaeologia Adriatica 3, 2009; 4, 2010., Zadarska smotra Godište LXI Broj 2, Zadar, 163-170.

ŠUĆUR, J., 2015. – Jure Šućur, Stephen Greenblatt, Skretanje. Kako je svijet postao moderan, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 2 (2015), 1, Zadar, 153-162.