Odjel za arheologiju

Izv. prof. dr. sc. Željko Miletić


E-mail: zmiletic@unizd.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=138810 

Konzultacije: petkom od 10 do 12:00 sati

Rođen 30. 1. 1962. u Šibeniku. Oženjen  i otac dva djeteta. Živi s obitelji u Zadru. Radi kao izvanredni profesor na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Osnovnu i srednju školu završio je u Šibeniku. Studij arheologije i povijesti umjetnosti upisao je 1981. na Filozofskom fakultetu u Zadru, a diplomirao 1986. godine s temom "Starokršćanski kultni objekti na području šibenske regije.“ Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1986. poslijediplomski studij arheologije. Magistarsku radnju "Topografija salonitanskih nekropola" izrađenoj pod mentorstvom prof. dr. Marina Zaninovića obranio je1989. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1997. doktorirao je pod mentorstvom prof. dr. Nenada Cambija s temom "Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji."

Za asistenta pripravnika na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru primljen je 1986. Tijekom 1990. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta i dobio stalno zaposlenje na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Docent je postao 1998.,  izvanredni profesor 2009.

Od 1991. predaje kolegije iz rimsko-provincijalne i klasične arheologije  na studiju u Zadru, reformiranom 2005. u “bolonjski“ studij. Na Filozofskom fakultetu u Mostaru držao je nastavu na Odjelu za arheologiju. Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu pozvan je kao gostujući profesor na Odsjek za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu za kolegij Arheologija rimskih provincija Dalmacije i Panonije, tijekom akademske godine 2005.-2006. Bio je mentor pri izradi gotovo stotinu diplomskih radova.

Predavao je na poslijediplomskom magistarskom i doktorskom studiju „Arheologija istočnog Jadrana” na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 2007. predaje na reformiranom “bolonjskom” doktorskom studiju „Arheologija istočnog Jadrana” na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Bio je koordinator pri izradi oba poslijediplomska studija. Na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju kroatologije, pri Hrvatskim studijima u Zagrebu, od 2007. predavač je kolegija iz predmeta Prapovijesni i antički kulturni krajolik na hrvatskom prostoru čiji je nositelj akademik Nenad Cambi. Do 2015. bio je mentor i voditelj smjera „Arheologija“ na doktorskom studiju Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru.  Na poslijediplomskim studijima pod njegovim mentorstvom izrađena su i obranjena tri doktorska rada i jedan magistarski. Bio je član povjerenstava za ocjenu i obranu dvadesetak doktorskih i nekoliko magistarskih radnji. Objavio je 4 znanstvena rada u koautorstvu sa studentima doktorskih studija.

Kao član stručnih ekipa ili voditelj sudjelovao je u sljedećim većim terenskim arheološkim terenskim istraživanjima: Salona 1986. -  1987., Nin 1988., 1989. i 1997. Galovac 1988.-1991., Novigrad u Istri 1995., Asseria 1999. - 2007., Dugopolje 2005., Burnum 2003. – 2017, Kadina glavica 2017.. Postavio je antičku zbirku u najstarijem muzeju u BiH na Humcu. Član stručne grupe koja je izradila koncept muzeja i postavila arheološku zbirku Burnum pri NP Krka.

Bio je suradnik i istraživač na projektima “Arheološka istraživanja Nina”, “Istraživanje antičkog graditeljstva i umjetnosti na istočnom Jadranu,” i „Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji.“ Bio je voditelj projekta MZOS „Religijski život na istočnom Jadranu u rimsko doba” i, od 2007., „Kult i religija na istočnoj obali Jadrana u rimsko doba“ Bio je predavač i član tima na EU FP6 znanstvenom projektu ARCHAIA (organizacija: European Commission; Sveučilište u Zadru; København Universitet; Università di Bologna). Savjetnik sam na projektu Corpus Monumentorum Mithriacorum (University of Paris, Un. of Heidelberg, Un. of Erfurt). Od 2003. član je znanstvenog tima na međunarodnim istraživanjima (sa Sveučilištem u Bologni) lokaliteta Burnum.

Aktivno je sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, od kojih je preko dvadeset bilo međunarodnih. Bio je pozivni predavač na više skupova. Dio priopćenja sa skupova je objavljen. Održao još i dvadesetak javnih predavanja.

Objavio je četrdesetak izvornih znanstvenih radova i nekoliko knjiga u koautorstvu s temama iz rimsko-provincijalne i klasične arheologije. Preokupacija su mu kultovi i religije, vojska, graditeljstvo i urbanizam rimskog svijeta. Recenzirao je više od deset knjiga i zbornika i preko sto članaka u znanstvenim publikacijama.

U dva mandata bio je zamjenik pročelnika Odjela za arheologiju. Član je Hrvatskog arheološkog društva. Nagrađen medaljom „Oluja.Bibliografija:

1. Radovi do izbora u zvanje izvanrednog profesora

Knjige:

1.a.  Amfiteatar u Burnumu. Stanje istraživanja 2003.-2005., Drniš – Šibenik – Zadar, 2006 [32 str.; 29 ilustracija u bojama]. (u koautorstvu s N. Cambi, M. Glavičić, D. Maršić, J. Zaninović)

1.b. Knjiga je tiskana i na engleskom jeziku (Amphitheatre at Burnum. Excavations 2003.-2005., Drniš – Šibenik – Zadar, 2006).

2. Rimska vojska u Burnumu. L'Esercito Romano a Burnum, [Katalozi i monografije Burnum 2], Drniš – Šibenik – Zadar, 2007. (u koautorstvu s N. Cambi, M. Glavičić, D. Maršić, J. Zaninović)

Izvorni znanstveni radovi:

3. Murazzo zapadne salonitanske nekropole, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 28(15), 1988/89, Zadar, 1989, 49-70.

4. Sjeverna salonitanska nekropola, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 29(16), 1989/90, Zadar, 1990, 163-194.

5. Istočna i jugoistočna nekropola Salone, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 30(17), 1990/91, Zadar, 1992, 21-50.

6. Rimska cestovna mreža između Arauzone i Tragurija, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 31(18), 1991/92, Zadar, 1993, 63-88.

7. Rimske ceste između Jadera, Burnuma i Salone, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 32(19), 1992/93, Zadar, 1993, 117-150.

8. Astronomski sadržaj na mitričkom motivu ubijanja bika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 33(20), 1993/94, Zadar, 1994, 93-108.

9. Astronomija i astrologija u mitraizmu, Kučerin zbornik, /ISBN 953-6163-18-7/, Šibenik: Gradska knjižnica i Astronomsko društvo Faust Vrančić, 1995, 83-102.

10. Mitričko putovanje duše, Diadora, 18-19, Zadar, 1997, 195-220.

11. O darovima s mitričkog natpisa CIMRM 1876 iz Salone, RFFZd, 36(23), 1997, Zadar, 1998, str. 69-78.

12. Reljef Dijane iz Ridera, Opuscula archaeologica, 23-24, Zagreb 1999-2000., 155-164. (u koautorstvu s G. Lipovac Vrkljan)

13. Bedemi Salone u odnosu na nekropole, Histria antiqua 7, Pula 2001, 107-113.

14. The Nymphus Grade and the Reverse of the Mithraic Cult Icon from Konjic, "Ptuj im Römischen Reich - Mithraskult und seine Zeit", Pokrajinski muzej Ptuj, Ptuj 2001, 283-288.

15. O izgledu grobnih parcela salonitanskih nekropola, Histria antiqua, 8, Pula, 2002, 377-380.

16. Čežnja duše za vlažnošću tijela, Histria antiqua, 10, Pula, 2003, 119-124.

17. Religijski život u Naroni, Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve [= Izdanja HAD-a 22], Zagreb – Metković – Split 2003, 215-220.

18. Territorium Asseriae, Histria antiqua, 11, Pula, 2003, 409-416.

19. O rimskim cestama na aserijatskom području, (On Roman Roads in the area of Asseria), Asseria 2, 7-21, Zadar 2004.

20. Typology of Mithraic Cult Reliefs from South-Eastern Europe, Akti VIII. međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva “Religija i mit kao poticaj rimskoj provincijalnoj plastici (5.-8. V. 2003., Zagreb), Zagreb 2005, 269-274.

21. Tragovi rimskih cesta na području župa Konjevrate i Mirlović Zagora, Konjevrate i Mirlović Zagora – župe šibenske biskupije, (ed. A. Gulin), Zagreb: HAZU, 2005, 103-110.

22. Roman Roads along the Eastern Adriatic: State of Research, Les routes de l'Adriatique antique. Géographie et économie – Putovi antičkog Jadrana. Geografija i gospodarstvo, [Ausonius – Mémoires 17], Bordeaux - Zadar, 2006, 125-136.

23. Mithras Sol, Archaeologia Adriatica, 1, Zadar, 2007, 129-143.

24. Prostorna organizacija i urbanizam rimskog Burnuma, Zbornik radova / Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park Krka, prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak. (Šibenik, 5.-8. listopada 2005), Šibenik 2007, 181-202. [ISBN 978-953-7406-01-6]

25. Prikaz Dioskura na brončanoj pločici iz Aserije. An Image of the Dioscuri on a Bronze Plaque from Asseria, Asseria 5, Zadar 2007, 165-195.

26. Amfiteatar u Burnumu – preliminarno izvješće o istraživanjima, 10. obljetnica Oluje (1995.-2005.), Knin 2008, 397-408. (u koautorstvu s N. Cambi, M. Glavičić, D. Maršić, J. Zaninović) [ISBN 978-953-99970-3-6]

27. Željko Miletić – Miroslav Glavičić, Critical aproach to the exibition of the imperial cult in the Roman Illyricum with regard to its early stage of development, ARCHAIA: Case Studies on Research Planning, Characterisation, Conservation and Management of Archaeological Sites, BAR S1877, (edd. N. Marchetti – I. Thuesen), Oxford 2008, 417-426.

28. Željko Miletić – Miroslav Glavičić, Roman epigraphical monuments from Asseria and Burnum: the role of epigraphy in reconstructing the history of sites, ARCHAIA: Case Studies on Research Planning, Characterisation, Conservation and Management of Archaeological Sites, BAR S1877, (edd. N. Marchetti – I. Thuesen), Oxford 2008, 435-444.

Pregledni radovi:

29.a. O pisanim djelima Zlatka Gunjače, Srima – Prižba. Starokršćanske dvojne crke, (ed. D. Maršić), Šibenik 2005, 291-299. ISBN 953-6844-08-07

29.b. O pisanim djelima Zlatka Gunjače, u: Zlatko Gunjača, Srima-Prižba. Ostaci arhitekture i analiza građevinskih faza, (ed. D. Maršić), Šibenik 2005, 59-67. [Pretisak istog rada kao i pod 20. a] ISBN 953-6844-07-09

30. O djelu profesora Nenada Cambija povodom sedamdesete godišnjice života, Archaeologia Adriatica 11, Zadar 2008, 1-8.

Stručni radovi:

31. Bibliografija radova Julijana Medinija, RFFZd, 30(17), 1990/91, Zadar, 1992, 302-306.

32. Bibliografija radova Branimira Gabričevića, RFFZd, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 373-378.

33. Bibliografija Zlatka Gunjače, Srima – Prižba. Starokršćanske dvojne crke, Šibenik (ed. D. Maršić), 2005, 301-307.

 

2. Radovi objavljeni nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora:

Knjige:

1a. Željko Bulat - Nenad Cambi - Miroslav Glavičić - Željko Miletić - Joško Zaninović, Burnum. Arheologija kao prednost na zaštićenom prostoru, Šibenik 2011, 60 stranica, [ISBN 978-953-740-6110, na hrvatskom jeziku]

1b. Željko Bulat - Nenad Cambi - Miroslav Glavičić - Željko Miletić - Joško Zaninović, Burnum. L’archaeologia come ventaggio nel territorio protetto, Šibenik 2011, 60 stranica, [ISBN 978-953-740-6134, na talijanskom jeziku]

1c. Nenad Cambi – Miroslav Glavičić – Željko Miletić – Joško Zaninović, Burnum. Archaeology as an advantage in a protected area,  Šibenik 20132nd revisted ed., 60 stranica, [ISBN 978-953-7406-22-6, revidirano izdanje na engleskom jeziku].

1d. Nenad Cambi – Miroslav Glavičić – Željko Miletić – Joško Zaninović, Burnum. L’archeologia come opportunita’ per un’area protetta, Šibenik 20132. ed. riveduta, 60 stranica [revidirano izdanje na talijanskom jeziku]

2a. Igor Borzić, Miroslav Glavičić, Željko Miletić, Joško Zaninović, Burnum. Kuhinja rimskog vojnika, Šibenik 2013, 60 stranica, ISBN 978-953-7406-28-8 [na hrvatskom jeziku]

2b. Nenad Cambi – Miroslav Glavičić – Željko Miletić – Joško Zaninović, La cucina del soldato romano [na talijanskom jeziku]

3a. N. Cambi – M. Glavičić, Ž. Miletić - J. Zaninović, Burnum. Imperatores militesque, Šibenik, 2014, 60 stranica [978-953-740-6295] na talijanskom

3b. N. Cambi – M. Glavičić, Ž. Miletić - J. Zaninović, Burnum. Imperatores militesque, Šibenik, 2014, 60 stranica 978-953-740-6288 [na hrvatskom]

4. Igor Borzić - Nenad Cambi – Miroslav Glavičić – Željko Miletić – Ivana Jadrić Kučan – Joško Zaninović, Arheološka zbirka Burnum, Šibenik 2014, 299 stranica [ISBN 978-953-7406-32-5]

5a. M. Glavičić - Ž. Miletić - J. Zaninović, Jedan dan iz života rimskog vojnika u Burnumu, Šibenik, 2015, 60 stranica [ISBN 978-953-7406-40-0, na hrvatskom jeziku]

5b. [Knjiga je tiskana i na talijanskom jeziku]

6. N. Cambi, M. Glavičić , Ž Miletić, J. Zaninović, Antička baština na novčanicama mediteranskih zemalja, Šibenik 2016, 401 stranica [ISBN: 978-953-7406-48-6, na hrvatskom jeziku].

6b. [Knjiga je tiskana i na engleskom jeziku]

Izvorni znanstveni radovi:

7. Željko Miletić, O teritorijalnim razgraničenjima oko Krke kod Miljevaca u rimsko doba, Miljevci u prošlosti s pogledom u budućnost, Zbornik radova sa znanstvenog skupa «Miljevci u prošlosti s pogledom u budućnost», Visovac – Drinovci, 15.-16. lipnja 2007. (edd. M Menđušić – D. Marguš), Visovac-Drinovci 2008, 89-103. [ISBN 978-953-7088-47-7]

8. Željko Miletić – Miroslav Glavičić, Excavations of the legionary amphitheatre of Burnum, Croatia, Roman Amphitheatres and Spectacula: a 21st-century perspective. Papers from an international conference held at Chester, 16th-18th February, 2007, BAR S1946 (ed. T. Wilmott), Oxford, 2009, 75-84.

9. Željko Miletić, Crtica o Liburnuma u Daciji, Histria antiqua 18/2, Pula 2009, 69-72. [ISSN 1331-4270]

10. Ivana Jadrić – Željko Miletić, Liburnski carski kult, Archaeologia Adriatica, 2/1, Zadar 2009, 75-90. [ISSN 1846-4807]

11. Željko Miletić, Burnum – vojničko središte provincije Dalmacije. Burnum a Military Centre in the Province of Dalmatia, Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj. Finds of the Roman Military Equipment In Croatia, (ed. I Radman-Livaja), Zagreb 2010, str. 113-141.

12. Željko Miletić, Production of tegulae in Burnum in the context of building activities, Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na Jadranskom prostoru. Zbornik I. Međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 23—24. listopada 2008., (edd. G. Lipovac Vrkljan, Irena Radić Rossi, Bartul Šiljeg), [Officine per le produzione di ceramica e vetro in epoca Romana. Produzione commercio nella regione Adriatica. Atti del Colloquio archeologio internazionale. 23-24 Ottobre 2008] [Roman Ceramic and Glass Manufactures Production and Trade in the Adriatic Region. Proceedings of the 1st International Archaeological Colloquium. 23-24 October 2008], Crikvenica 2011, 263-277. [ISBN 978-953-6064-08-3]

13. Miroslav Glavičić - Željko Miletić, Nekoliko novih antičkih spomenika iz Skradina, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 104, Split 2011, 113-150. [ISSN 1845-7789]

14. Željko Miletić, Stelae from the Workshops of the 7th Legion from Tilurium and Viminacium, u: (edd. N. Cambi – G. Koch) Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog Carstva. Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire. Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 2009. u Splitu, Split: Književni krug, 2013, 419-442.

15. Miroslav Glavičić – Željko Miletić, Arhitektura amfiteatra u Burnumu, Histria antiqua 22, Pula 2013, 157-172. [ISSN 1331-4270]

16. Ivo Glavaš – Željko Miletić, Rimske ceste od Burnuma do Hadre/The Roman Roads from Burnum to Hadra, Diadora 26-27, Zadar 2013, 537-559. [ISSN 0417-4046]

17. Željko Miletić, Lucius Artorius Castus i Liburnia. Lucius Artorius Castus and Liburnia, Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu. Lucius Artorius Castus and the king Arthur legend, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani od 30. ožujka do 2. travnja 2012. Proceedings of the International Scholarly Conference from 30th of March to 2nd of April 2012., Split - Podstrana 2014, 111-130.

18. Željko Miletić – Bruno Bijađija, Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 107, Split 2014, 309-330. [ISSN 1849-5672]

19. Željko Miletić, Identification of Oriental figures depicted on military stelae from a Tilurium workshop, Romanising Oriental gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. Proceedings of the International Symposium Skopje, 18-21 September 2013 (edd. A. Nikoloska - S. Müskens), Skopje: MANU -  Universiteit Leiden, 2015, 357-370.

20. Silvia Bekavac - Željko Miletić, Stanovnicima Narone-municipibus municipii. To the Inhabitants of Narona - municipibus municipii, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 33, Zagreb 2016, 237-246. [ISSN 1330-0644].

21. Željko Miletić, Rimski akvedukt Vrana-Zadar, Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru,  2017, 39-52.

Pregledni radovi:

22. Željko Miletić, Religija i religijska kretanja u zapadnom Iliriku (orijentalne religije), Klasični Rim na tlu Hrvatske. Arhitektura, urbanizam, skulptura, (ur. M. Šegvić – D. Marković), Zagreb: Klovićevi dvori, 2014, 243-251.

23. Željko Miletić, Ostatci rimskih cesta na tlu Hrvatske, Klasični Rim na tlu Hrvatske. Arhitektura, urbanizam, skulptura, (ur. M. Šegvić – D. Marković), Zagreb: Klovićevi dvori, 2014, 57-58.

24. Željko Miletić, Antička arheologija na Sveučilištu u Zadru. Classical archaeology at the University of Zadar, Archaeologia Adriatica, 7, Zadar 2014, 19-36.

Stručni radovi:

25. I. Glavaš - Ž. Miletić - J. Zaninović, Augzilijarni kaštel kod Kadine glavice, Obavijesti HAD-a 47/3, 2010, 71-74.

26. Željko Miletić, Dragonera, dva bisera (Dragonera, Two Pearls), ur. Alka Starac, Arheološki muzej Istre, Pula, 2010, Obavijesti HAD-a 47/3, Zagreb 2010, 100-103 (prikaz).

27. M. Glavičić, Ž. Miletić, J. Zaninović, Burnum – vojničko središte provincije Dalmacije (Katalog nalaza). Burnum a Military Centre in the Province of Dalmatia (The Catalogue of Finds), Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj. Finds of the Roman Military Equipment in Croatia, (ed. I Radman-Livaja), Zagreb 2010, str. 145, 147-153, 165-168, kat. br. 4, 11, 12, 14-16, 21-23, 25-28, 30, 67-78.