Odjel za arheologiju

POSLIJEDIPLOMSKI studij - Silabi

 

PRVA GODINA STUDIJA

a) Prapovijesna arheologija:

I. SEMESTAR

Litičke izrađevine od cijepanog kamena

Porijeklo slikanja u neolitiku istočnog Jadrana

Odnos naselja i groblja u brončano doba na istočnom Jadranu

Materijalna svjedočanstva prapovijesnog pomorstva na Jadranu i Mediteranu

II. SEMESTAR

Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana 

Razvijeni eneolitik istočnog Jadrana

Ikonografija i stil prizora na spomenicima željeznog doba na Jadranu

 

b) Antička arheologija:

I. SEMESTAR

Religijski život na istočnoj obali Jadrana u rimskom razdoblju

Ženska praenomina

Stanovništvo liburnskih municipija u ranom Principatu

Antička nošnja na spomenicima istočnog Jadrana

Arheološke potvrde plovnog puta uz istočnu obalu Jadrana

Keramičko stolno posuđe u rimskoj Dalmaciji

Rimski svećenici

II. SEMESTAR

Teritoriji zajednica u rimskoj provinciji Dalmaciji

Ius Latii i epigrafika

Seviri i augustali u rimskoj provinciji Dalmaciji

Portret na sepulkralnoj plastici istočne obale Jadrana

Predantičke i antičke luke na istočnoj obali Jadrana

Novac u antičkoj Liburniji

Antička skladišno-transportna keramika u Dalmaciji

Liberov kult na istočnoj obali Jadrana

Arheologija jadranskih i mediteranskih luka

 

c) Srednjovjekovna arheologija:

I. SEMESTAR

Ranobizantsko profano vojno graditeljstvo Justinijanove epohe – istočni Jadran i Sredozemlje 

 Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek

Slavenska (starohrvatska) grobna i naseobinska keramika

Antropologija starohrvatskih groblja

II. SEMESTAR

Arheološka ostavština velike seobe naroda na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu

Razvoj starohrvatskih grobalja od 7. do 9. stoljeća na području Dalmatinske Hrvatske

 Južna Panonija – Sredozemlje – srednje Podunavlje (groblja 9.-13. stoljeća)

Analize trauma u arheološkim populacijama iz Hrvatske

 

                                      DRUGA GODINA STUDIJA

a) Prapovijesna arheologija:

III. SEMESTAR

 Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica

 Neolitizacija istočnog Jadrana

Sveta mjesta istočnog Jadrana

IV. SEMESTAR

Mezolitičke zajednice istočnog Jadrana

 Rani eneolitik istočnog Jadrana

Kult mrtvih na istočnom Jadranu u željezno doba

 

b) Antička arheologija:

III. SEMESTAR

Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji

Magistrati i uprava antičkih gradova u Liburniji

Antička sepulkralna plastika istočnog Jadrana (I) – ugradbeni (građevni) nadgrobni reljefi

Grad i selo u gospodarstvu antike

Antički brodski tereti na istočnoj obali Jadrana

Antička arheologija srednje i južnodalmatinskog otočja I - Principi naseljenosti

Pokrajinski carski kult

 IV. SEMESTAR

Antičke keramičke radionice i keramički import na istočnoj obali Jadrana

Antičke nekropole na istočnoj obali Jadrana

 Magistrati i uprava kolonija u rimskoj provinciji Dalmaciji tijekom ranoga Principata

 Antička sepulkralna plastika istočnog Jadrana (II) – nadgrobne stele

 Ekonomija rimske rustične vile

 Antička arheologija srednje i južnodalmatinskog otočja II – arheološki pokazatelji gospodarskog potencijala

 Municipalni carski kult

 

c) Srednjovjekovna arheologija:

  III. SEMESTAR

  Nazočnost Istočnih Gota i drugih germanskih naroda u rimskoj provinciji Dalmaciji

  Problemi geneze i razvoja materijalne i duhovne kulture Hrvata od 7. do. 12. st. na istočnoj jadranskoj obali i širem zaleđu

  Bjelobrdski kulturni kompleks u Hrvatskoj

 Srednjovjekovne utvrde na istočnom Jadranu

 Plovidba Sredozemljem od 7. do 17. stoljeća

 Paleopatološke analize arheoloških populacija iz Hrvatske

 IV. SEMESTAR

 Ranokršćanska arhitektura na područjima današnje zadarske nadbiskupije i šibenske biskupije

 Odraz karolinškoga kulturnog kruga na razvoj materijalne i duhovne kulture Hrvata

 Kasnosrednjovjekovno arheološko nasljeđe sjeverne Hrvatske

 Srednjovjekovni novac u Dalmaciji

 Glazirana novovjekovna keramika na istočnom Jadranu

 Bioarheologija

 Otkrivanje i istraživanje arheoloških nalazišta na velikim dubinama